lub połącz z Google

Blog - dla Ciebie!

Supermarket

Zoologiczne

Moda

Elektronika

Biuro i Szkola

Uroda i zdrowie

Dom i ogród

Dziecko

Kultura i rozrywka

Motoryzacja

Sport


Regulamin sprzedaży - Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży ważne od dnia 2022-11-15

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (AMICO.com.pl, Skr. poczt. 472, 00-001 Warszawa). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu AMICO.mraket;

 

2. Konsument - osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy - Kodeks cywilny oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą nie posiadającą charakteru zawodowego w rozumieniu art. 5564 Ustawy - Kodeks cywilny.

 

3. Klient - Konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 

4. Sprzedawca - przedsiębiorstwo AMICO.com.pl Sp. z o.o., ul. 1 Maja 12/22, 28-400 Pińczów, NIP: 6621819952, REGON: 367470997, zarejestrowane w KRS pod nr 0000681799 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

 

5. Sklep - internetowa platforma handlowa dostępna pod adresem https://amico.market/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 

6. Towar - produkty prezentowane w Sklepie;

 

7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Ustawy - Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana za pośrednictwem Sklepu;

 

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów i ich poszczególnych cen, metodę płatności, kwotę łączną do zapłaty, w tym koszty dostawy oraz koszty dodatkowe jeśli występują.

 

9. Osoba pełnoletnia - osoba fizyczna, która w dniu korzystania ze Sklepu ma ukończone 18 lat.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem głównym https://amico.market/. Wersja językowa Sklepu dla Polski znajduje się pod adresem https://amico.market/pl/

 

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

3. Sklep jest prowadzony przez przedsiębiorstwo: AMICO.com.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Pińczowie przy ul. 1 Maja 12/22 zarejestrowane pod numerami NIP: 6621819952, REGON: 367470997, KRS: 0000681799 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczenia w ramach Sklepu;

 

5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej lub
b) FireFox w wersji 26 lub nowszej lub
c) Opera wersja 19 lub nowsza lub
d) Chrome wersja 32 lub nowsza lub
e) Safari wersja 6.1 z zainstalowanymi najnowszymi wersjami Java i Flash
f) minimalna rozdzielność pozioma ekranu 1024 pikseli.
Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

 

6. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług oraz dostępu do wybranych informacji za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Ustawy - Kodeks cywilny.

 

10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres email oraz poprzez wysłanie dokumentu sprzedaży wraz z dołączonym Oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz wydrukiem istotnych postanowień Umowy sprzedaży z zachowaniem zapisów pkt IV.11 niniejszego Regulaminu.

III. Zasady korzystania

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja konta klienta w jego ramach.

 

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Sklepu.

 

3. W przypadku chęci złożenia przez Klienta Zamówienia jednorazowego dopuszcza się korzystanie ze Sklepu bez rejestracji konta klienta w jego ramach. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza udostępnionego na stronie Zamówienia w Sklepie.

 

4. Warunkiem korzystania ze stron zawierających produkty alkoholowe, wyroby z zawartością nikotyny bądź produkty o treści erotycznej jest:
a) rejestracja konta Klienta oraz wpisanie w profilu w miejscach wymaganych daty urodzenia lub
b) złożenie przez Klienta oświadczenia, że ma ukończone 18 lat. Złożenie oświadczenia odbywa się przez wpisanie w miejscach wskazanych przez Sprzedającego daty urodzenia i zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego checkboxu o treści "Oświadczam, że mam ukończone 18 lat".

 

5. Warunkiem rejestracji konta klienta lub złożenia Zamówienia jednorazowego bez rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, Polityki prywatności, bezpieczeństwa danych i plików cookies oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane.

 

6. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

 

7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu nie może dokonać powtórnej rejestracji konta klienta bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży na odległość

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://amico.market/, dokonać wyboru towaru i jeśli dostępne jego kolorystyki i/lub rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów,
c) koszty dostawy,
d) koszty dodatkowe - jeśli występują,
e) wybranej metody płatności,
f) wybranego sposobu dostawy,
g) przewidywanego czasu dostawy.

 

5. Warunkiem realizacji Zamówienia zawierającego produkty alkoholowe, wyroby z zawartością nikotyny bądź produkty o treści erotycznej jest złożenie przez Klienta oświadczenia, że ma ukończone 18 lat oraz, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią. Złożenie oświadczenia odbywa się przez wpisanie daty urodzenia i/lub zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego checkboxu podczas składania Zamówienia o treści "Oświadczam, że mam ukończone 18 lat." z zastrzeżeniem pkt. V niniejszego Regulaminu.

 

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych wymaganych do zawarcia Umowy sprzedaży oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

 

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, którym jest Sprzedający, dobrowolnie przesłanych danych osobowych na zasadach określonych w pkt IV Polityki prywatności, bezpieczeństwa danych i plików cookies.

 

8. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

10. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail i/lub SMS z informacją o Potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę i skierowaniu otrzymanego Zamówienia do realizacji. Szczególnie w przypadku Zamówień zawierających produkty spożywcze Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówionych porduktów pod względem ich stanu, jakości i daty ważności do spożycia, a w przypadku małego stanu magazynowego do weryfikacji pod względem ilości zdatnej do wysyłki nie póżniej niż w ciagu 48 godzin od czasu Zarejestrowania zamówienia w systemie Sprzedawcy. W przeciwnym wypadku Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

 

11. Realizacja Umowy sprzedaży co do zasady następuje:
a) płatnych za pobraniem - z momentem wysłania przez Sprzedającego informacji o skierowaniu Zamówienia do realizacji,
b) płatnych przelewem w formie przedpłaty - z momentem zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego i wysłaniem przez Sprzedającego informacji o skierowaniu Zamówienia do realizacji,
c) płatnych za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych - z momentem zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie systemu płatności elektronicznej i wysłaniem przez Sprzedającego informacji o skierowaniu Zamówienia do realizacji,
d) płatnych z wykorzystaniem kredytu ratalnego udzielonego na podstawie porozumienia Klienta z wybraną Instytucją Finansową - z momentem zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego od Instytucji Finansowej, z którą Klient zawarł umowę kredytu i wysłaniem przez Sprzedającego informacji o skierowaniu Zamówienia do realizacji,
e) płatnych w odroczonym terminie płatności - z momentem wysłania przez Sprzedającego informacji o skierowaniu Zamówienia do realizacji.

 

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Realizacja Zamówień zawierających produkty dla dorosłych

1. Warunkiem realizacji Zamówienia zawierającego produkty alkoholowe, wyroby z zawartością nikotyny bądź produkty o treści erotycznej jest złożenie przez Klienta oświadczenia, że ma ukończone 18 lat oraz, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią.

 

2. Warunkiem realizacji Zamówienia zawierającego produkty alkoholowe, wyroby z zawartością nikotyny jest złożenie Zamówienia przez Klienta, który nie jest osobą, o której mowa w art. 15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz nie dokonuje zakupu napojów alkoholowych w celu dalszej odsprzedaży.

 

3. Złożenie oświadczenia w pkt. V.1 powyżej odbywa się przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego checkboxu przed dostępem do karty produktu przeznaczonego dla osoby pełnoletniej i/lub w podsumowaniu Zamówienia o treści "Oświadczam, że mam ukończone 18 lat." najpóźniej w chwili składania Zamówienia.

 

4. W przypadku Zamówienia zawierającego produkty alkoholowe, wyroby z zawartością nikotyny poprzez akceptację regulaminu Klient udziela jednorazowego pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. VII niniejszego Regulaminu.

 

5. Sprzedawca dokona pełnej staranności w oznakowaniu przesyłki zawierające produkty alkoholowe lub wyroby z zawartością nikotyny znakiem graficznym 18+ wraz z informacją o konieczności wydania przesyłki wyłącznie osobie pełnoletniej.

 

6. W przypadku, gdy zachodzą przesłanki z art. 15 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi osoba dostarczająca przesyłkę odmawia wydania Zamówienia oraz dokonuje zwrotu przesyłki do Pełnomocnika.

 

VI. Dokument sprzedaży

1. W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zasadą jest dokumentowanie takiej transakcji paragonem fiskalnym.

 

2. W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną zasadą jest dokumentowanie takiej transakcji fakturą sprzedaży.

 

3. Poprzez akceptację regulaminu Klient, o którym mowa w ust. 1 niniejszego punktu Regulaminu zgłasza żądanie uzyskania faktury sprzedaży zamiast paragonu fiskalnego oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktury sprzedaży w postaci elektronicznej w formie pliku PDF.

 

4. Poprzez akceptację regulaminu Klient, o którym mowa w ust. 2 niniejszego punktu Regulaminu zgłasza żądanie uzyskania faktury sprzedaży oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktury sprzedaży w postaci elektronicznej w formie pliku PDF.

 

5. Dokument sprzedaży będący fakturą sprzedaży w postaci elektronicznej wysyłany jest na podany przez Klienta adres email.

 

6. Dokument sprzedaży jest zwyczajowo wystawiany i wysyłany w dniu otrzymania zapłaty (w przypadku przedpłaty) lub w dniu dokonania sprzedaży (w dniu wysyłki), jednak nie później niż do:
a) 7 dni od dnia zwrotu opakowania objętego kaucją,
b) 15. dnia kolejnego miesiąca względem tego, w którym nastąpiła sprzedaż usługi bądź towaru;
c) 60 dni od dnia wydania towaru w przypadku dostaw książek drukowanych (z wyjątkiem map, ulotek, gazet, czasopism i magazynów).

 

7. Dokument sprzedaży nie jest wystawiany wcześniej niż 30 dni przed dostawą danego towaru bądź wykonaniem usługi, otrzymaniem towaru lub wykonaniem części bądź całości danej usługi.

 

8. Sprzedawca dokonuje w dokumencie sprzedaży kalkulacji ceny sprzedaży danego towaru z uwzględnieniem kosztu transportu proporcjonalnie przyporządkowane do ilości sprzedawanego towaru oraz poszczególnych stawek podatku VAT. Na wystawionym dokumencie sprzedaży będzie widoczna tylko nazwa towaru i jego cena bez podziału na koszty towaru i transportu.

 

9. Miejscem sprzedaży produktów alkoholowych oraz wyrobów z zawartością nikotyny jest miejsce, którym jest mowa w pkt. VII.1 niniejszego Regulaminu.

 

10. Sprzedawca dokonuje w dokumencie sprzedaży refakturę zakupionych w imieniu i na rzecz Klienta produktów alkoholowych oraz wyrobów z zawartością nikotyny na mocy udzielonego pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. VII niniejszego Regulaminu oraz wykazuje skalkulowane koszty usługi pośrednictwa zakupu towarów, o których mowa w pkt. VII.5 niniejszego Regulaminu.

 

VII. Pełnomocnictwo

1. W związku z tym, że sprzedaż napojów alkoholowych przez internet nie jest w Polsce prawnie dozwolona, zamawianie produktów alkoholowych, produktów i wyrobów z zawartością nikotyny oraz innych towarów objętych podatkiem akcyzy w Sklepie odbywa się poprzez pełnomocnika obecnego w:
a) miejscu zakupu objętym koncesją sprzedaży - w przypadku zakupu produktów alkoholowych,
b) miejscu zakupu - w przypadku zakupu produktów z zawartością nikotyny oraz innych towarów objętych podatkiem akcyzy.

 

2. Pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika wyłącznie do:
a) nabycia towarów, o których mowa w pkt. V.1 niniejszego Regulaminu, we własnym imieniu Sprzedającego, ale na rzecz Klienta jako osoby trzeciej lub
b) zawarcia w imieniu Klienta umowy zakupu towarów, o których mowa w pkt. V.1 niniejszego Regulaminu
i nadania paczki z towarem na adres Klienta. Pełnomocnictwo jest udzielane co najmniej jednemu z Członków Zarządu Spółki, który w imieniu zamawiającego dokona zakupu zamówionego towaru.

 

3. Udzielenie pełnomocnictwa jest obligatoryjne w przypadku zamówienia w Sklepie towarów, o których mowa w pkt. V.1 niniejszego Regulaminu i nie wymaga dla zachowania ważności szczególnej formy jeśli zamawiający chce złożyć Zamówienie i udzielić pełnomocnictwa co najmniej jednemu z Członków Zarządu Spółki. W celu udzielenia pełnomocnictwa wystarczy zaakceptować poniższy Regulamin, wpisać datę urodzenia i zaznaczyć odpowiedni checkbox o treści "Oświadczam, że mam ukończone 18 lat" podczas składania Zamówienia w Sklepie. Zatwierdzenie powyższych warunków korzystania z usługi podczas składania Zamówienia jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa co najmniej jednemu z Członków Zarządu Spółki.

 

4. W związku z tym, że sprzedaż alkoholu oraz produktów z zawartością nikotyny w Polsce jest zakazana w stosunku do osób, które nie ukończyły 18 roku życia, dla ważnego udzielenia pełnomocnictwa do zakupu towaru, niezbędne jest ukończenie 18 roku życia. Udzielenie pełnomocnictwa w przypadku nie ukończenia 18 roku życia w chwili udzielania pełnomocnictwa, spowoduje, że pełnomocnictwo będzie nieważne.

 

5. Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej wykonywane jest w ramach usługi pośrednictwa zakupu towarów, o których mowa w pkt. V.1 niniejszego Regulaminu. Koszt usługi pośrednictwa zakupu towarów jest każdorazowo wskazany w osobnej pozycji na fakturze. Cena towarów na fakturze jest ceną równą cenie w miejscu zakupu objętym koncesją sprzedaży lub miejscu zakupu. Sprzedaż towarów, o których mowa w pkt. V.1 niniejszego Regulaminu odbywa się na zasadach refakturowania przez Sprzedającego kosztów nabycia towarów we własnym imieniu, ale na rzecz zamawiającego jako osoby trzeciej.

 

VIII. Dostawa

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia i nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej z zastż. ust. 2 niniejszego punktu Regulaminu.

 

2. Dostawa Zamówień zawierające Towary alkoholowe i/lub wyroby tytoniowe, o których mowa w pkt V Regulaminu, odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia i jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

 

3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Koszty dostawy określone są w cenniku dostaw.

 

4. Termin realizacji dostawy od chwili wysyłki Zamówienia wynoszą:
a) od 1,5 godz. do 12 godz. w dni robocze w wybranych miastach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa),
b) od 10 godz. do 48 godz. (2 dni) w dni robocze na obszarze całego kraju Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku przewozu za pośrednictwem innej firmy kurierskiej niż InPost Kurier,
b) od 1 do 14 dni roboczych na obszarze całego kraju Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku przewozu za pośrednictwem InPost Kurier,
c) od 1 do 5 dni roboczych na obszarze Unii Europejskiej,
d) od 1 do 14 dni roboczych poza obszarem Unii Europejskiej.

 

5. Termin i koszty dostawy zostaną wskazane najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.

 

6. Towary objęte "darmową dostawą" dostarczane są na koszt Sprzedającego.

 

7. W przypadku braku odbioru przesyłki w dniu wygenerowania listu przewozowego przez wskazanego w Zamówieniu Przewoźnika lub w przypadku braku możliwości nadania Zamówienia w godzinach granicznych do Punktu Nadań wskazanego w Zamówieniu Przewoźnika Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany przewoźnika bez wcześniejszego powiadomienia z zachowaniem kosztów dostawy, o których mowa w pkt VI.4 niniejszego Regulaminu.

 

8. Osoba dostarczająca przesyłkę ma prawo wezwać odbiorcę do dobrowolnego okazania dowodu tożsamości w przypadku doręczenia:
a) przesyłki do rąk własnych,
b) przesyłki wymagającej podpisu osoby dorosłej,
c) przesyłki wymagającej potwierdzenia tożsamości,
d) przesyłki zawierającej produkty alkoholowe lub wyroby z zawartością nikotyny.

 

9. Osoba dostarczająca dla własnego bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności karnej posiada prawo odmowy przekazania przesyłki za każdym razem, gdy ma wątpliwość co do tożsamości odbiorcy lub odmowy okazania dokumentu tożsamości z zastrzeżeniem pkt. VIII.8 niniejszego punktu Regulaminu.

 

10. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji dostaw Zamówienia określone są na stronie Formy i czas dostawy.

 

IX. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki podatkowe.

 

2. Cena nie zawiera kosztów dostawy, która jest określona w cenniku dostaw oraz jeśli występują innych kosztów z zastrzeżeniem par. V pkt. 5, np. prowizji związanych z wybraną metodą płatności.

 

3. Cena towarów na dokumencie sprzedaży, o których mowa w pkt V.1 niniejszego Regulaminu jest ceną równą cenie w miejscu zakupu objętym koncesją sprzedaży detalicznej.

 

4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny poprzez:
a) Płatności BLIK: imoje (operator: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach), tpay.com (operator: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu),
a) przelew na wskazany w podsumowaniu Zamówienia numer rachunku bankowego,
b) przelew elektroniczny lub e-tranfer poprzez zewnętrzny system płatności: imoje (operator: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach), tpay.com (operator: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu),
c) zapłatę kartą płatniczą: imoje (operator: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach), przelewy24.pl (operator: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu),
d) zapłatę z wykorzystaniem usług mobilnych: tpay.com (operator: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu), imoje (operator: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach), przelewy24.pl (operator: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu),
e) zapłatę z wykorzystaniem kredytu ratalnego udzielonego na podstawie porozumienia Klienta z wybraną Instytucją Finansową: tpay.com (operator: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu), imoje (operator: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach),

 

5. Koszty związane z wybraną metodą płatności określone są na stronie Formy płatności. Dodatkowo koszty związane z wybraną metodą płatności zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

X. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez Konsumenta

1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: AMICO.com.pl, Skr. poczt. 472, 00-950 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego lub data nadania oświadczenia za pośrednictwem kuriera). Sprzedający dopuszcza przesłanie treści oświadczenia w formie elektronicznej na adres: bok@amico.com.pl. W przypadku przesłania oświadczenia w formie elektronicznej decyduje stempel czasu serwera pocztowego, za pośrednictwem którego została wysłana wiadomość elektroniczna.

 

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 5564 Kodeksu cywilnego.

 

3. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 

4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: AMICO.com.pl, Skr. poczt. 472, 00-950 Warszawa.

 

6. W przypadku odstąpienia Konsumenta od zawartej umowy Sprzedający dokona zwrotu dokonanych zapłat wraz z należnymi odsetkami w terminie określonym w pkt VII.3 niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy zapłata z tytułu zawartej umowy, była spełniona z wykorzystaniem kredytu lub pożyczki udzielonych przez Sprzedającego albo gdy umowa przewidywała wykorzystanie kredytu udzielonego na podstawie porozumienia kredytodawcy ze Sprzedającym, odstąpienie od zawartej umowy jest skuteczne także wobec umowy kredytu lub pożyczki zawartej przez Użytkownika.

 

7. Zwracany przez Konsumenta Towar w ramach prawa odstąpienia od umowy powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

9. Koszt zwrotu Towaru ponosi Konsument w przypadku, gdy:
a) Konsument wybrał sposób zwrotu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie dla danej kategorii Towarów,
b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, w przypadku gdy Sprzedawca poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową na odległość.

 

10. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
g) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
h) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
j) umowy zawartej na aukcji publicznej.

XI. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedający jako przedsiębiorca obowiązany jest wobec Klienta do dostarczenia Towaru bez wad i odpowiada wobec Klienta:
a) z tytułu rękojmi za wady fizyczne, w zakresie określonym Ustawą - Kodeks cywilny.

 

2. Klient będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o stwierdzonej wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwaratowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@amico.com.pl. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji zgłosoznej przez Klienta będącego Konsumentem w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Zasada ta nie obowiązuje w obrocie profesjonalnym pomiędzy przedsiębiorcami i upływ 14 dni nie wywołuje dla Klienta będącego przedsiębiorcą skutków, o których mowa wyżej.

 

4. Sprzedający nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedawanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej oraz na stronie Sklepu

 

5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów.

 

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

 

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: AMICO.com.pl Sp. z o.o., Skr. poczt. 472, 00-950 Warszawa, mailowo pod adres info@amico.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu oraz opcjonalnie: adres email lub numer telefonu kontaktowego.

 

5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XIII. Postanowienia końcowe

1. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub Zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 

2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

 

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy - Kodeks cywilny, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa Unii Europejskiej oraz prawa polskiego.

 

6. Serwis Sklepu podlega ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o bazach danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402, ze zm.).

Teksty archiwalne

Regulamin obowiązujący do 14-11-2022 r.

Regulamin obowiązujący do 14-11-2022 r. g. 23:59:59

Regulamin obowiązujący do 31-08-2022 r.

Regulamin obowiązujący do 31-08-2022 r. g. 23:59:59

Regulamin obowiązujący do 30-06-2020 r.

Regulamin obowiązujący do 30-06-2020 r. g. 23:59:59

Źródła prawa Unii Europejskiej

32020R0740

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Wejście w życie: 25/06/2020
Zakończenie ważności: obowiązujący

32019L2161

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Wejście w życie: 27/11/2019
Zakończenie ważności: obowiązujący

32019L0771

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Wejście w życie: 20/05/2019
Zakończenie ważności: obowiązujący

32019L0770

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Wejście w życie: 20/05/2019
Zakończenie ważności: obowiązujący

32019L0882

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Wejście w życie: 27/06/2019
Zakończenie ważności: obowiązujący

32019R0787

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylające rozporządzenie (WE) nr 110/2008

Wejście w życie: 24/05/2019
Zakończenie ważności: obowiązujący

32018R0848

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007

Wejście w życie: 30/05/2018
Zakończenie ważności: obowiązujący

32017R1369

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Wejście w życie: 01/08/2017
Zakończenie ważności: obowiązujący

32016R0679

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Wejście w życie: 25/05/2018
Zakończenie ważności: obowiązujący

32014L0040

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE Tekst mający znaczenie dla EOG

Wejście w życie: 19/05/2014
Zakończenie ważności: obowiązujący

32014R0251

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91

Wejście w życie: 27/03/2014
Zakończenie ważności: obowiązujący

32013R0609

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 Tekst mający znaczenie dla EOG

Wejście w życie: 19/07/2013
Zakończenie ważności: obowiązujący

32013R0524

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)

Wejście w życie: 08/07/2013
Zakończenie ważności: obowiązujący

32012L0019

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Wejście w życie: 13/08/2012
Zakończenie ważności: obowiązujący

32012R0432

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci Tekst mający znaczenie dla EOG

Wejście w życie: 14/06/2012
Zakończenie ważności: obowiązujący

32011R1169

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 Tekst mający znaczenie dla EOG

Wejście w życie: 12/12/2011
Zakończenie ważności: obowiązujący

32011L0083

Dyrektywa 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Wejście w życie: 13/06/2014
Zakończenie ważności: obowiązujący

32011L0083

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Wejście w życie: 12/12/2011
Zakończenie ważności: obowiązujący

32011R1007

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE Tekst mający znaczenie dla EOG

Wejście w życie: 07/11/2011
Zakończenie ważności: obowiązujący

32009L0022

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów

Wejście w życie: 29/12/2009
Zakończenie ważności: obowiązujący

32008R0110

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89

Wejście w życie: 20/02/2008
Zakończenie ważności: obowiązujący

32006L0112

Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Wejście w życie: 01/01/2007
Zakończenie ważności: obowiązujący

32002L0065

Dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniająca dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE

Wejście w życie: 09/10/2002
Zakończenie ważności: obowiązujący

32000R1760

Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97

Wejście w życie: 14/08/2000
Zakończenie ważności: obowiązujący

32000L0031

Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 08 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)

Wejście w życie: 17/07/2000
Zakończenie ważności: obowiązujący

31996L0009

Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych

Wejście w życie: 16/04/1996
Zakończenie ważności: obowiązujący

31994L0011

Dyrektywa 94/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do etykietowania materiałów używanych w głównych częściach składowych obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom

Wejście w życie: 09/05/1994
Zakończenie ważności: obowiązujący

31999L0044

Dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji

Wejście w życie: 07/07/1999
Zakończenie ważności: z dniem 01/01/2022

31995L0046

Dyrektywa 95/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 pażdziernika 1995 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych

Wejście w życie: 13/12/1995
Zakończenie ważności: z dniem 25/05/2018

31997L0007

Dyrektywy 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość

Wejście w życie: 04/06/1997
Zakończenie ważności: z dniem 13/06/2014

32008L0034

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/34/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznegoo (WEEE), w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

Wejście w życie: 21/03/2008
Zakończenie ważności: z dniem 14/02/2014

32002L0096

Dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE)

Wejście w życie: 13/02/2003
Zakończenie ważności: z dniem 14/02/2014

Źródła prawa polskiego

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Wejście w życie: 1965-01-01
Zakończenie ważności: obowiązujący

Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

Wejście w życie: 1965-01-01
Zakończenie ważności: obowiązujący

Dz.U. 2014, poz. 827

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Wejście w życie: 2014-12-25
Zakończenie ważności: obowiązujący

Dz.U. 2018 poz. 1000

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Wejście w życie: 2018-05-25
Zakończenie ważności: obowiązujący

Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Wejście w życie: 2003-03-10
Zakończenie ważności: obowiązujący

Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych

Wejście w życie: 2002-11-10
Zakończenie ważności: obowiązujący

Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Wejście w życie: 1998-04-30
Zakończenie ważności: z dniem 25/05/2018

Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego

Wejście w życie: 2003-01-01
Zakończenie ważności: z dniem 25/12/2014

Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.

Ustawa z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Wejście w życie: 2000-07-01
Zakończenie ważności: z dniem 25/12/2014Newsletter

Chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach i promocjach? Zostaw dane i odbierz rabat 5% na pierwsze zakupy!

Imię Email
Dobrowolnie wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na adres e-mail przez AMICO.com.pl Sp. z o.o. z siedizbą w Pińczowie, ul. 1 Maja 12/22, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świdczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Adres email ani inne dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych e-mail może być w każdej chwili cofnięta.
Dowiedz się więcej
Newspaper Message YouTube