lub połącz z Google

Blog - dla Ciebie!

Supermarket

Zoologiczne

Moda

Elektronika

Biuro i Szkola

Uroda i zdrowie

Dom i ogród

Dziecko

Kultura i rozrywka

Motoryzacja

Sport

Ogólne warunki odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz tryb postępowania reklamacyjnego

 

§1. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową

1. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową ma zastosowanie w przypadku umów sprzedaży zawieranych między Sprzedającym, a konsumentem, w znaczeniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, stanowiąca implementację dyrektywy nr 1999/44/WE.

 

2. Kupujący może stwierdzić niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w okresie dwóch lat od wydania zakupionej rzeczy (a w przypadku towarów używanych, gdy się tam umówiono, w okresie nie krótszym niż jeden rok od daty wydania), przy czym na zgłoszenie tego faktu sprzedawcy ma dwa miesiące.

 

3. Do szczególnych (wyraźnie nieuregulowanych) przypadków niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową należą:
a) Tzw. aliud - wydanie towaru zupełnie innego od tego, na jaki się umówiono,
b) Niedołączenie do towaru niezbędnych dokumentów, zwłaszcza instrukcji montażu i obsługi, certyfikatów bezpieczeństwa, itp.
c) Braki ilościowe w towarze - dostarczenie mniejszej ilości rzeczy aniżeli zamówiona,
d) Niekompletność towaru - brak niektórych elementów wyposażenia.

 

4. Za niezgodność z umową uważane są również nieprawidłowości w montażu i uruchomieniu towaru, jeśli montażu/uruchomienia dokonywał sprzedawca bądź osoba za którą ponosi on odpowiedzialność. Takie nieprawidłowości będą również stanowić niezgodność z umową wtedy, gdy montażu/uruchomienia dokonał sam konsument, lub inna osoba, pod warunkiem jednak, że działał on w zgodzie z treścią instrukcji otrzymanej przy sprzedaży oraz że towar był przeznaczony - a przynajmniej nie było oczywiste, że nie jest on przeznaczony - do amatorskiego montażu. Sprzedawca odpowiada tutaj za błędy w instrukcji, jej niejasność, sporządzenie jej w innym języku niż polski, a także jej całkowity brak, ilekroć tylko była ona niezbędna do prawidłowego montażu/uruchomienia towaru; przy czym, dotyczy to zarówno instrukcji montażu jak i obsługi.

 

5. W razie wystąpienia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Konsument ma prawo do:
a) żądania nieodpłatnej naprawy towaru lub
b) żądania nieodpłatnej wymiany towaru na nowy,
chyba, że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów; wtedy może:
a) odstąpić od umowy, chyba że niezgodność jest nieistotna, lub
b) żądać obniżenia ceny.

 

6. Sprzedający po otrzymaniu zawiadomienia o niezgodności towaru z umową ma 14 dni na ustosunkowanie się do niego. Brak odpowiedzi oznacza akceptację żądania konsumenta. Postanowień, z wyjątkiem skrócenia okresu odpowiedzialności do roku w przypadku towarów używanych, ustawy nie można zmienić, wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy, jeśli miałoby się to odbyć ze skutkiem na niekorzyść kupującego. To samo dotyczy wyboru prawa obcego. Możliwe jest natomiast zaostrzenie odpowiedzialności sprzedawcy, w tym per facta concludentia.

§2. Rękojmia

1. W przypadku sprzedaży rzeczy ruchomej z udziałem konsumentów nie stosuje się rękojmi, lecz niezgodność towaru z umową.

 

2. W przypadku, gdy towary nabywane przez Klienta przeznaczone są do dalszej ich odsprzedaży, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towarów (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego) za wyjątkiem towarów, na które AMICO.com.pl udzieliło odrębnej rękojmi.

 

3. Grupy towarów objętych rękojmią za wady fizyczne, czas trwania i zakres uprawnień z tego tytułu określa każdorazowo dokument gwarancyjny.

 

4. Wady fizyczne mogą polegać na:
a) zmniejszeniu wartości, użyteczności rzeczy,
b) niekompletności,
c) braku określonych właściwości.

 

5. Wada fizyczna może stanowić podstawę odpowiedzialności sprzedawcy, gdy istniała przed wydaniem rzeczy albo powstała po wydaniu rzeczy, ale z przyczyny tkwiącej już uprzednio w rzeczy.

 

6. Wady prawne mogą polegać tylko na tym, że:
a) sprzedawana rzecz nie należy do sprzedającego, lecz jest własnością osoby trzeciej,
b) sprzedawana rzecz jest obciążona prawem na rzecz osoby trzeciej.

 

7. Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi:
a) może żądać obniżenia ceny; obniżenie ceny powinno odzwierciedlać rzeczywiste obniżenie wartości sprzedanej rzeczy; b) może żądać usunięcia wady; jeśli sprzedawca jest zarazem producentem kupujący może żądać naprawienia rzeczy; c) może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; sprzedawca ponosi wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty, np. transportu, ubezpieczenia, pakowania itp.; d) może odstąpić od umowy, ale tylko w przypadku, gdy wada jest istotna, tzn. nie pozwala na użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

8. Aby kupujący mógł skorzystać z ww. uprawnień musi dokonać tzw. aktów staranności, tj. zbadać dostarczone mu rzeczy, zawiadomić sprzedawcę o wykrytych wadach i zgłosić swoje roszczenia.

 

9. Sposób reklamacji wybiera kupujący.

 

10. Rękojmia za wady fizyczne jest skuteczna przez okres jednego roku, od dnia wydania towaru, z zastrzeżeniem, iż wada zostanie zgłoszona sprzedawcy nie dalej jak 1 miesiąc od chwili wykrycia tej wady, a w przypadku produktów spożywczych terminy te są krótsze. Okres ten może zostać wydłużony, gdy sprzedawca wadę podstępnie zataił. Rękojmią nie są objęte rzeczy nabyte w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Okres rękojmi nie biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru.

 

11. Rękojmia za wady fizyczne jest uregulowana w art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

§3. Gwarancja

1. Gwarancja odnosi się do gwarancji co do jakości rzeczy sprzedanej, w formie ustawowej lub umownej.

 

2. Gwarancja ustawowa (zwana też często obligatoryjną) to reżim odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej, jaki wynika z mocy prawa a nie z umowy. Obecnie gwarancję tę stanowi instytucja zwana niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową oraz rękojmia za wady rzeczy sprzedanej.

 

3. Gwarancja umowna (inne nazwy to: dobrowolna, komercyjna, komercjalna) to dobrowolne zobowiązanie gwaranta, iż rzecz jest lub zachowa przez pewien okres określoną jakość. Ze zobowiązaniem tym wiążą się uprawnienia, jakie przysługują uprawnionemu z gwarancji w sytuacji gdy okaże się że rzecz objęta gwarancją nie odznacza się odpowiednimi właściwościami lub nie nadaje się do odpowiednich celów. Uprawnienia te zazwyczaj sprowadzają się do możliwością żądania przez uprawnionego z gwarancji tego, by gwarant przywrócił rzecz do należytego stanu na swój koszt (tzn. dokonał jej naprawy albo wymienił ją na nową) bądź, gdy tak postanowiona w treści gwarancji, nawet do możliwości żądania zwrotu ceny (równowartości towaru). Treść gwarancji jest przy tym, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, kształtowana dowolnie przez gwaranta, w dokumencie (oświadczeniu) gwarancyjnym. Gwarantem może być zarówno sprzedawca jak i inny podmiot (najczęściej jest nim producent towaru).

 

4. Do gwarancji komercyjnej mają zastosowanie art. 577-582 Kodeksu cywilnego, a w warunkach sprzedaży konsumenckiej art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

5. Minimalna gwarancja udzielona Nabywcy będącym konsumentem, tj. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (nie będącym przedsiębiorcą) lub nie będącym podmiotem pranwym lub instytucją - wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące.

 

6. Okres gwarancji dłuższy od okresu gwarancji, o którym mowa w §3 pkt 5 dla konkretnego towaru oraz okres gwarancji udzielany Nabywcy będacym przedsiębiorcą, podmiotem prawnym lub instytucją podany jest w dokumencie gwarancyjnym.

 

7. Produkty oznaczone jako "używane" lub "wyprzedaż" mogą być objęte skróconym okresem gwarancyjnym, nie krótszym jednak niż 12 (dwanaście) miesięcy. W tym przypadku sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi zgodnie z art. 557 § 1 Kodeksu Cywilnego i każdorazowo zobowiązany do poinformowania Nabywcę przed zakupem o istniejącej wadzie lub wcześniejszym używaniu towaru.

 

8. Okres gwarancji, o którym mowa w §3 pkt 5-7 rozpoczyna się z chwilą dostarczenia towaru.

 

9. Towary objęte gwarancją producenta serwisowane są przez autoryzowane serwisy na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym przez producenta.

§4. Reklamacja

1. Reklamacja to żądanie klienta kierowane do Sprzedającego lub wykonawcy usługi, pozostające w związku z niezadowalającą jakością towaru lub nienależytym wykonaniem usługi – przede wszystkim żądanie wymiany, naprawy towaru lub ponowne wykonanie, ew. "poprawienie", usługi, jak również żądanie zwrotu całości lub części kwoty uiszczonej tytułem ceny/wynagrodzenia.

 

2. Procedura i pozostałe kwestie związane z reklamacji normowane są aktualnie przede wszystkim przez przepisy Kodeksu cywilnego, zwłaszcza w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, oraz – w zakresie sprzedaży konsumenckiej – przez przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176) w ramach instytucji: niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. Podstawą reklamacji może być również gwarancja umowna (komercyjna), w przypadku której roszczenia kieruje się do gwaranta, którym zazwyczaj jest producent towaru.

 

3. Reklamacją nie jest prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w przypadku którego zwracany towar nie musi być dotknięty wadą (niezgodnością z umową). Prawo to normowane jest Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271).

§5. Tryb zgłaszania reklamacji. Warunki serwisowe

1. Warunkiem przyjęcia towaru do Działu Serwisu AMICO.com.pl jest, iż Nabywca dokona zgłoszenia reklamacyjnego w celu nadania nr RMA w danym postępowaniu reklamacyjnym oraz następnie dostarczy towar osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) na koszt i ryzyko Nabywcy z wyłączeniem dostarczenia produktów obiętych gwarancją "on-site", tj. w miejscu instalacji.

 

2. Warunkami przyjęcia do działu Serwisu AMICO.com.pl towaru dostarczonego w sposób określony w §5 pkt.1. są:
a) Kompletność urządzenia, tj. z takim wyposażeniem i w takiej konfiguracji, w jakiej zostały zakupione przez Nabywcę,
b) Dołączenie kopii faktury zakupu oraz jeśli występuje prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej producenta,
c) Załączenie szczegółowego opisu uszkodzenia (lub wypełnionego druku reklamacyjnego),
d) Usunięcie nalepek taśm i oznakowań naniesionych na towar przez Nabywcę,
e) W przypadku dosatrczenie za pośrednictwem przewoźnika (specytora) - czytelne umieszczenie nadanego zgłoszeniu reklamacyjnemu nr RMA na opakowaniu lub w uwagach w liście przewozowym.

 

3. W przypadku osobistego dostarczenia towaru potwierdzeniem przyjęcia towaru do serwisu jest wydanie firmowego rewersu serwisowego AMICO.com.pl.

 

4. Serwis AMICO.com.pl zastrzega, że:
a) Nie wydaje duplikatu w/w rewersu bądź dokumentu WYDANIA Z SERWISU AMICO.com.pl.
b) Nie ponosi odpowiedzialności za skutki utraty rewersu bądź dokumentu WYDANIA Z SERWISU AMICO.com.pl.

 

5. W przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) potwierdzeniem przyjęcia przesyłki do serwisu, jest złożenie na liście przewozowym podpisu i pieczęci imiennej przez pracownika serwisu firmy AMICO.com.pl
a) Jednocześnie AMICO.com.pl zastrzega sobie prawo wycofania towaru z serwisu oraz odesłania go do Nabywcy na jego koszt, jeżeli Nabywca nie dotrzymał warunków wymienionych w § 5 pkt. 1. i 2. albo Stan przesyłki odbiega od opisanego w zgłoszeniu reklamacyjnym,
b) Wycofanie towaru, o którym mowa w punkcie 5.a, lub wyjaśnienie ewentualnych niezgodności powinno nastąpić w terminie dwóch dni roboczych licząc od daty złożenia przez pracownika serwisu AMICO.com.pl pieczęci i podpisu na liście przewozowym,
c) W tym samym terminie dwóch dni roboczych Nabywca może zgłaszać zastrzeżenia, co do stanu odesłanego mu przez Serwis AMICO.com.pl towaru np. jakości, sprawności, wyposażenia itp. Termin dwudniowy liczy się od daty otrzymania towaru (złożenia podpisu odbioru na liście przewozowym przez Nabywcę),
d) Brak zgłoszenia zastrzeżeń wymienionych w punkcie 5.a i 5.b oznacza akceptację stanu przesyłki przez AMICO.com.pl i utratę uprawnień z punktu 5.a,
e) Brak zgłoszenia zastrzeżeń przez Nabywcę wymienionych w punkcie 5.c oznacza akceptację stanu przesyłki przez Nabywcę odesłanego towaru przez serwis AMICO.com.pl

 

6. Terminy serwisowe:
a) AMICO.com.pl zobowiązuje się do naprawy towaru zgłoszonego w trybie reklamacyjnym w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia towaru do serwisu,
b) W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności, jak np. sprowadzenia podzespołów z zagranicy itp. - termin naprawy ulega przedłużeniu do 21 dni roboczych,
c) Terminy rozliczeń serwisowych, o których mowa w § 5 pkt. 6.a, 6.b liczone są w przypadku osobistego dostarczenia przez Nabywcę sprzętu do serwisu od daty przyjęcia towaru do serwisu AMICO.com.pl i wystawienia rewersu do czasu naprawy przez dział serwisu AMICO.com.pl oraz w przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem przewoźnika termin rozpoczęcia liczony jest od daty odebrania od przewoźnika przesyłki przez pracownika serwisu firmy AMICO.com.pl i liczony jest do daty nadania i odebrania przesyłki przez przewoźnika (spedytora).

 

7. Tryb wydania towaru z serwisu:
a) Przedstawienie oryginału rewersu przez Nabywcę - w przypadku osobistego dostarczenia towaru do serwisu AMICO.com.pl,
b) Odesłanie przyjętego do serwisu towaru na adres Nabywcy za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) na koszt AMICO.com.pl,
c) Nabywca każdorazowo powinien przed odebraniem przesyłki sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego, stan zabezpieczenia taśmą firmową AMICO.com.pl oraz sprawdzić ilość paczek czy jest zgodna z ilością podaną w liście przewozowym,
d) W przypadku stwierdzenia niekompletności przesyłki (doręczenia innej ilości paczek niż liczba wymieniona w liście przewozowym), uszkodzenia zabezpieczeń w postaci taśmy firmowej AMICO.com.pl, taśmy producenta (fabrycznej), uszkodzenia opakowania (zgniecenie rozerwanie itp.) Nabywca powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody,
e) Przesyłkę uszkodzoną w transporcie należy odesłać tą samą spedycją po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Obsługi Klienta w przypadku sprzedaży towaru do Nabywcy. W przypadku rozliczenia serwisowego, powiadomić pracownika serwisu AMICO.com.pl. Na przesyłce należy umieścić dopisek USZKODZONA W TRANSPORCIE oraz w miarę możliwości dołączyć protokół szkody sporządzony i podpisany przez kuriera i Nabywcę.

 

8. Uprawniony z gwarancji ma prawo do wymiany towaru na nowy wolny od wad lub korekty faktury w następujących przypadkach:
a) Serwis AMICO.com.pl dokona trzech napraw głównych z tytułu gwarancji, a towar nadal nie spełnia funkcji użytkowych lub uniemożliwia korzystanie z towaru zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) Serwis AMICO.com.pl uzna, że dokonanie naprawy gwarancyjnej jest niemożliwe lub niemożliwe jest dotrzymanie terminów określonych w §5 pkt 6.a i 6.b,
c) W przypadku braku możliwości wymiany towaru na nowy wolny od wad (brak towaru na magazynach) wystawi fakturę korygującą. W przeciwnym wypadku pierwszeństwem realizacji prawa reklamacyjnego Nabywcy będzie możliwość wymiany towaru na nowy wolny od wad,
d) Gwarancja ulega przedłużeniu o czas trwania pobytu sprzętu w serwisie AMICO.com.pl i liczona jest od daty przyjęcia towaru do serwisu AMICO.com.pl - do daty naprawy towaru przez serwis AMICO.com.pl w przypadku osobistego dostarczenia towaru przez Nabywcę (wystawienia rewersu serwisowego AMICO.com.pl),
e) W przypadku dostarczenia sprzętu przesyłką (paczką) okres gwarancji ulega przedłużeniu i jest liczony od daty przyjęcia przesyłki (paczki) przez serwis firmy AMICO.com.pl do daty wydania (nadania) z serwisu firmy AMICO.com.pl przesyłki (paczki) do przewoźnika (firmy spedycyjnej),
f) Po wystawieniu faktury korygującej na reklamowany towar lub dokonania wymiany towaru na nowy wolny od wad - pokwitowanie przyjęcia towaru do serwisu AMICO.com.pl (rewers) traci ważność.

§6. Utrata praw gwarancyjnych

1. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
a) zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych AMICO.com.pl lub producenta (fabrycznych),
b) samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione,
c) uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych,
d) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru i wywołane nimi wady,1.3. uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych,
e) uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji czy regulacji towaru,
f) uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych,
g gdy karta gwarancyjna AMICO.com.pl", dokument WYDANIA Z MAGAZYNU AMICO.com.pl, dokument WYDANIA Z SERWISU AMICO.com.pl lub faktura zakupu towaru AMICO.com.pl są niemożliwe do odczytania.

§7. Wyłączenia z gwarancji

1. Gwarancji nie podlegają:
a) nośniki danych, na których jest dostarczane oprogramowanie,
b) towary, których jedyną wadą jest niekompatybilność,
c) wady i uszkodzenia towarów powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.),
d) bezpieczniki, żarówki, baterie, akumulatory, materiały eksploatacyjne.

§7. Przepisy końcowe

1. AMICO.com.pl nie wydaje duplikatu kart gwarancyjnych producentów (fabrycznych), kart gwarancyjnych AMICO.com.pl jak i dokumentów WYDANIA Z MAGAZYNU AMICO.com.pl, PRZESUNIĘCIA MM AMICO.com.pl oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich utraty

 

2. Dokumenty: WYDANIE Z MAGAZYNU AMICO.com.pl, WYDANIE Z SERWISU AMICO.com.pl, PRZESUNIĘCIE MM AMICO.com.pl oraz REWERS SERWISU AMICO.com.pl wystawione są wyłącznie dla Nabywcy do konkretnego numeru faktury sprzedaży AMICO.com.pl o konkretnym numerze seryjnym. Niniejsze dokumenty mają charakter nieprzenoszalny. Serwis firmy AMICO.com.pl nie jest zobowiązany do usunięcia wady sprzętu, jeżeli powyższe dokumenty zostaną przedstawione w serwisie AMICO.com.pl przez inną osobę niż Nabywca.

 

3. Koszty naprawy nie objętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Nabywcę.

 

4. AMICO.com.pl nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania ze sprzętu będącego w naprawie.

 

5. Nabywca jest zobowiązany przy odbiorze towaru sprawdzić czy otrzymał kartę gwarancyjną AMICO.com.pl lub kartę gwarancyjną producenta (fabryczną), dokument WYDANIA Z MAGAZYNU AMICO.com.pl, dokument WYDANIA Z SERWISU AMICO.com.pl lub czy na towarze zostały umieszczone naklejki gwarancyjne AMICO.com.pl.

 

6. AMICO.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez Nabywcę, które znajdują się na dyskach i innych nośnikach dostarczanych do Serwisu AMICO.com.pl.

 

7. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego

§8. Pozostałe informacje

Wszelkie pytania prosimy kierować do naszych handlowców tel. lub nadsyłać pocztą elektroniczną: serwis@amico.com.pl.

Źródła prawa Unii Europejskiej

31999L0044

Dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji

Wejście w życie: 07/07/1999
Zakończenie ważności: obowiązujący

Źródła prawa polskiego

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Wejście w życie: 1965-01-01
Zakończenie ważności: obowiązujący

Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego

Wejście w życie: 2003-01-01
Zakończenie ważności: obowiązujący

Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.

Ustawa z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Wejście w życie: 2000-07-01
Zakończenie ważności: obowiązujący

Tabela okresów gwarancji i rękojmi dla podmiotów gospodarczych

Producent/Marka Okres standardowej gwarancji producenta (carry-in) Okres gwarancji
u Klienta(1) (on site)
Okres rękojmi dostawcy Miejsce zgłoszenia reklamacji(2)
3COM        
3Dconnexion        
- 3DX-700028, 3DX-700034 24 m-ce     serwis producenta
- 3DX-700026, 3DX-700002, 3DX-700036 36 m-cy     serwis producenta
 A4-Tech        
- klawiatury, myszy     24 m-ce AMICO.com.pl
ACER                          szczegółowe informacje      
- komputery Acer Power 36 m-cy     serwis producenta
- monitory 36 m-cy     serwis producenta
- notebooki 12 m-cy     serwis producenta
- aparaty fotograficzne 24 m-ce     serwis producenta
- palmtopy 24 m-ce     serwis producenta
- projektory 24 m-ce     serwis producenta
         
ADAPTEC                         
- sterowniki i adaptery     12 m-cy AMICO.com.pl
- nośniki     3 m-ce AMICO.com.pl
- obudowy SCSI     12 m-cy AMICO.com.pl
- kontrolery RAID     36 m-cy AMICO.com.pl
         
ADOBE                              
- nośniki     3 m-ce AMICO.com.pl
AG NEOVO  (35)        36 m-cy     serwis producenta
ALLIED TELESYN        szczegółowe informacje     serwis producenta
AMD                                  
- procesory (wersja BOX)     36 m-cy AMICO.com.pl
ANYCOM                     24 m-ce     serwis producenta
APC (48)                                 
- zasilacze awaryjne 24 m-ce     serwis producenta
- kable, akcesoria 12 m-cy     serwis producenta
APPLE (31) 12 m-cy     serwis producenta
ARMOR 24 m-ce     serwis producenta
ASUS        
- płyty główne     36 m-cy AMICO.com.pl
- karty graficzne     36 m-cy AMICO.com.pl
ATON                               
- obudowy komputerowe ATX     24 m-ce AMICO.com.pl
- klawiatury     24 m-ce AMICO.com.pl
AUTODESK                      
- nośniki     18 m-cy AMICO.com.pl
AXIS (50) brak     brak
BELKIN                        szczegółowe informacje AMICO.com.pl
BIOSTAR                       24 m-ce AMICO.com.pl
BROTHER  (40)                
- urządzenia laserowe 24 m-ce     serwis producenta
- urządzenia atramentowe 24 m-cy     serwis producenta
- materiały eksploatacyjne     12 m-cy Tabela wag AMICO.com.pl
BTC                                  
- napędy optyczne     24 m-ce AMICO.com.pl
- klawiatury     24 m-ce AMICO.com.pl
- monitory 36 m-cy     serwis producenta
CANON                             
- aparaty cyfrowe 12 m-cy     serwis producenta
- drukarki 12 m-cy     serwis producenta
- materiały eksploatacyjne     6 m-cy AMICO.com.pl
- kopiarki, faksy 12 m-cy     serwis producenta
- urządzenia wielofunkcyjne 12 m-cy     serwis producenta
- kalkulatory 12 m-cy       serwis producenta
CISCO (14) (38)                     
- hardware     AMICO.com.pl
- oprogramowanie - nośniki 90 dni     AMICO.com.pl
CLARION 12 m-cy     serwis producenta
CODEGEN                      24 m-ce AMICO.com.pl
CONNECT3D                       
- karty graficzne ATI     36 m-cy AMICO.com.pl
- myszki     24 m-ce AMICO.com.pl
- podkładki     24 m-ce AMICO.com.pl
CREATIVE LABS               
- odtwarzacze mp3     12 m-cy AMICO.com.pl
- pozostałe urządzenia     24 m-ce AMICO.com.pl
COREL        
- nośniki     3 m-ce AMICO.com.pl
D-Link                            
- przełšczniki zarzšdzalne i moduły do nich 60 m-cy     serwis producenta
- zasilacze i wentylatory 24 m-ce     serwis producenta
- pozostałe produkty 24 m-ce     serwis producenta
DFI                                    
- płyty główne 24 m-ce       serwis producenta
         
DICOTA                            
- torby z logo Dicota     36 m-cy AMICO.com.pl
- torby seria Base XX     24 m-ce AMICO.com.pl
- akcesoria     24 m-ce AMICO.com.pl
         
DELL     3 lata serwis producenta
         
EATON (25)        
- zasilacze awaryjne (UPS) 18 lub 24 m-ce     serwis producenta
ENTERASYS                  serwis producenta
EPSON (29) (13)                
- drukarki igłowe 36 m-cy       serwis producenta
- drukarki atramentowe, laserowe 24 m-ce     serwis producenta
- projektory multimedialne 36 m-cy     serwis producenta
- materiały eksploatacyjne     3 m-ce AMICO.com.pl
- urządzenia wielofunkcyjne - atramentowe 24 m-ce     serwis producenta
- skanery 24 m-ce     serwis producenta
ETEN                          12 m-cy     serwis producenta
EVER                                 
- zasilacze ECO, ECO PRO 36 m-cy     serwis producenta
- zasilacze MicroPower 24 m-ce     serwis producenta
- zasilacze NEY 36 m-cy     serwis producenta
- listwy zasilajšce 60 m-cy     serwis producenta
FELLOWES 12 lub 24 m-ce     serwis producenta
FIDELTRONIK             24 m-ce     serwis producenta
FUJI 12 m-cy     serwis producenta
FUJITSU SIEMENS COMPUTERS (42)        
- notebooki Amilo PRO V 24 m-ce     serwis producenta
- notebooki Stylistic ST 4000 36 m-cy     serwis producenta
- notebooki serii LifeBook C 24 m-ce     serwis producenta
- notebooki serii LifeBook S, E 36 m-cy     serwis producenta
- notebooki z serii Celsiusz Mobile H 36 m-cy     serwis producenta
- notebooki serii LifeBook T, P, Q 36 m-cy     serwis producenta
- opcje do komputerów/notebooków 12 m-cy     serwis producenta
- Pocket Loox 24 m-ce     serwis producenta
- projektory scenicview 36 m-cy     serwis producenta
- stacje robocze ESPRIMO 36 m-cy     serwis producenta
- stacje graficzne CELSIUS 12 m-cy     serwis producenta
- serwery Primergy   24 lub 36 m-cy   serwis producenta
- monitory 36 m-cy     serwis producenta
- klawiatury 12 m-cy     serwis producenta
- baterie 12 m-cy     serwis producenta
- terminale FUTRO 36 m-cy     serwis producenta
GAINWARD                   36 m-cy     serwis producenta
GIGABYTE (52)     36 m-cy AMICO.com.pl
- płyty główne     36 m-cy

AMICO.com.pl

- karty graficzne     36 m-cy

AMICO.com.pl

GRAVIS/KENSINGTON         
- torby i zabezpieczenia do notebooków     12 m-cy AMICO.com.pl
HAUPPAUGE     24 m-ce AMICO.com.pl
HEWLETT-PACKARD (5) (20) (13) (28)         
- urządzenia (drukarki, serwery, monitory , PC, NB itd.) 12, 24 lub 36 m-cy     serwis producenta
- materiały eksploatacyjne: tusze   zgodnie z info na opakowaniu AMICO.com.pl
- materiały eksploatacyjne: tonery   wieczysta AMICO.com.pl
- kalkulatory     12 m-cy AMICO.com.pl
- torby, plecaki 12 m-cy     serwis producenta
HIGHTECH                              
- karty graficzne     24 m-ce AMICO.com.pl
HITACHI        
- 3,5" Internal Drives - Retail Kits    

36 m-cy

AMICO.com.pl
- 2,5" Internal Drives - Retail Kits     36 m-cy AMICO.com.pl
- Deskstar     36 m-cy AMICO.com.pl
- CINEMASTAR     36 m-cy AMICO.com.pl
- Travelstar     36 m-cy AMICO.com.pl
- Ultrastar     60 miesięcy AMICO.com.pl
- Pozostałe     24 miesišce AMICO.com.pl
HTC 24 m-ce     serwis producenta
IBM                                         
- komputery serwery     serwis producenta
- drukarki 12 m-cy     serwis producenta
IBM COMP.                             
- dyski IDE z 2 MB Cache     12 m-cy AMICO.com.pl
- dyski IDE z 8 MB Cache     36 m-cy AMICO.com.pl
- dyski SCSI     60 m-cy AMICO.com.pl
IBM XSeries        
- urządzenia     serwis producenta
- dyski     serwis producenta
Iiyama        

Monitory z wyjštkiem modeli T2250MTS i C1911S

   

36 m-cy

serwis producenta

Modele T2250MTS i C1911S

   

24 m-ce

serwis producenta
I-MATE   24 m-ce     serwis producenta
INFOCUS 12, 24 lub 36 m-cy     serwis producenta
INTEL                                     
- dyski twarde SSD seria 320     60 m-cy AMICO.com.pl
- dyski twarde SSD pozostałe     36 m-cy AMICO.com.pl
- procesory i BP     36 m-cy AMICO.com.pl
- płyty główne     36 m-cy AMICO.com.pl
- platformy serwerowe     36 m-cy AMICO.com.pl
- komponenty sieciowe     36 m-cy AMICO.com.pl
INTEGRAL        

- pamięci DRAM

   

60 m-cy

AMICO.com.pl

- pamięci flash

   

60 m-cy

AMICO.com.pl

- pamięci USB

   

24 m-ce

AMICO.com.pl

- czytniki kart

   

24 m-ce

AMICO.com.pl

- dyski SSD

   

24 m-ce

AMICO.com.pl
         
IOMEGA                               Serwis producenta Centrum Wsparcia Technicznego 022 583 43 82
         
I-TEC     12 m-cy AMICO.com.pl
         
JABRA                             12 m-cy     serwis producenta
         
KINGSTON                              
- pamięci flash (CF, SD, MMC)     life time AMICO.com.pl
- pozostałe pamięci flash (min: Data Traveler MiniSlim, czytniki MobileLite i microSD)     24 m-ce AMICO.com.pl
- pamięci dedykowane     life time AMICO.com.pl
- pamięci USB (z wyjštkiem pamięci przenoœnej Data Traveler Mini Slim)     60-mcy AMICO.com.pl
- pamięci ValueRam       life time AMICO.com.pl
- dyski DataPak     36 m-cy AMICO.com.pl
           
KONICA MINOLTA        
- urządzenia (drukarki, urz. wielofunkcyjne)   24 m-ce   serwis producenta
         
LABTEC                               serwis producenta
         
LENOVO     serwis producenta
LESTAR                               serwis producenta
         
LEXMARK (13)                       
- drukarki laserowe seria Exxx oraz T420x 12 m-cy       serwis producenta
- drukarki laserowe - pozostałe oraz laserowe urządzenia wielofunkcyjne   12 m-cy     serwis producenta
- drukarki atramentowe JetPrinter 12 m-cy     serwis producenta
- drukarka igłowa 4227   12 m-cy   serwis producenta
- drukarki igłowe pozostałe 12 m-cy     serwis producenta
- materiały eksploatacyjne     AMICO.com.pl
- akcesoria do drukarek Lexmark 12 m-cy     serwis producenta
LG                                           
- czytniki CD ROM, CDRW 24 m-ce     serwis producenta
- digital media     24 m-ce AMICO.com.pl
- Huby, Switche (z wyłšczeniem wentylatorów - 2 lata) life time     serwis producenta
- karty sieciowe life time     serwis producenta
- karty PCMCIA 36 m-cy     serwis producenta
- monitory 36 m-cy     serwis producenta
- nośniki CD-R; CD-RW       nie objęte rękojmiš i gwarancjš
- skanery, akcesoria multimedialne 12 m-cy     serwis producenta
- routery 24 m-ce     serwis producenta
LINKSYS      AMICO.com.pl
LITE-ON         
- napędy optyczne     24 m-ce AMICO.com.pl
- monitory 36 m-cy     serwis producenta
         
LOGITECH        
- Logitech OEM     serwis producenta
- Logitech Retail     serwis producenta
- Logitech Buisness     szczegółowe informacje serwis producenta
- Logitech Mobile     szczegółowe informacje serwis producenta
MAXTOR        
- dyski S-ATA     36 m-cy AMICO.com.pl
- dyski IDE 120GB i większe z 8 MB Cache     36 m-cy AMICO.com.pl
- dyski IDE z 2 MB Cache     36 m-cy AMICO.com.pl
- dyski IDE z 8 MB Cache     36 m-cy AMICO.com.pl
- dyski SCSI     36 m-cy AMICO.com.pl
- pozostałe     36 m-cy AMICO.com.pl
- dyski zewnętrzne FireWire/USB     24 m-ce AMICO.com.pl
MGE                                       
- UPS-y jednofazowe 24 m-ce     serwis producenta
MICROCOM (9)                      
- modemy     36 m-cy AMICO.com.pl
- oprogramowanie - nośniki     3 m-ce AMICO.com.pl
- switche     36 m-cy AMICO.com.pl
MICROSOFT (43)                 
- akcesoria     24 m-ce AMICO.com.pl
- oprogramowanie (nie dotyczy OEM)     limited life time AMICO.com.pl
MICROSOFT OEM (27)       serwis producenta

MICROVISION

24 m-ce    

serwis producenta

MIO 12 lub 24 m-ce     serwis producenta
MINOLTA (13)               
- materiały eksploatacyjne     12 m-cy AMICO.com.pl
MODE-COM                         24 m-ce AMICO.com.pl
MSI                                        
- płyty główne, karty graficzne     24 m-ce AMICO.com.pl
NEC                                       
- monitory 36 m-cy       serwis producenta
- projektory 36 m-cy       serwis producenta
- lampa do projektora 6 m-cy lub 1000 h pracy     serwis producenta
NETGEAR      24 m-ce AMICO.com.pl
NGS     szczegółowe informacje AMICO.com.pl
NIKON                            12 m-cy       serwis producenta
- akumulatory       nie objęte rękojmiš i gwarancjš
         
OKI  (10)                               
- drukarki igłowe (z wyjštkiem materiałów eksploatacyjnych) 36 m-cy       serwis producenta
- drukarki igłowe ML 3410, ML 4410, ML 395   36 m-cy   serwis producenta
- drukarki LED OkiPage 4W plus, 8W, 8P (z wyjštkiem głowic LED w drukarce, dla których gwarancja wynosi 60 m-cy) 36 m-cy     serwis producenta
- drukarki LED OkiPage 10ex, 10i, 12i/n, 16n, 20n, 8c (z wyjštkiem głowic LED w drukarce, dla których gwarancja wynosi 60 m-cy)   36 m-cy   serwis producenta
- faksy 36 m-cy     serwis producenta
- materiały eksploatacyjne     12 m-cy AMICO.com.pl
- urządzenia wielofunkcyjne 36 m-cy     serwis producenta
OLYMPUS                              
- aparaty 24 m-ce     serwis producenta
- karty pamięci 24 m-ce     serwis producenta
OMEGA        
  12 m-cy    

serwis producenta

Infolinia Techniczna dla Klientów: tel. 012 65 10 599 W godzinach: 9:00 - 17:00
OPTOMA        
- projektory 24 m-ce     serwis producenta
- lampy 6 m-cy     serwis producenta
ORVALDI                               
- UPS Orvaldi ON-LINE 10 1, 3, 6 i 10 kVA A138 12 m-cy     serwis producenta
- filtry Orvaldi ORV 5 24 m-ce     serwis producenta
- UPS Orvaldi 400/600/800 24 m-ce     serwis producenta
- UPS Orvaldi 400PL/520PL/620PL 24 m-ce     serwis producenta
- UPS Orvaldi 1000/1400/2000 24 m-ce     serwis producenta
- UPS Orvaldi 1000/2000/3000 Sinusoida 24 m-ce     serwis producenta
OSLINK                                  
- OsBridge 5Gi 12 m-cy     serwis producenta
PACKARD BELL        
- notebooki (bez baterii) 24 m-ce     serwis producenta
- urządzenia peryferyjne 12 m-cy     serwis producenta
- materiały eksploatacyjne 6 m-cy     serwis producenta
- baterie 6 m-cy     serwis producenta
- dołšczone oprogramowanie 3 m-ce     serwis producenta
PANASONIC  (13)                  
- materiały eksploatacyjne     3 m-ce AMICO.com.pl
PALIT MULTIMEDIA              
- karty graficzne     12 m-cy AMICO.com.pl
PANRAM                            36 m-cy AMICO.com.pl
PHILIPS                                
- monitory 36 m-cy     serwis producenta
- projektory multimedialne 36 m-cy     serwis producenta
PLANTRONIC

24 miesiace na słuchawki Bluetooth i Audio z wyłšczeniem: Blackwire C210, Blackwire C220 – 12 miesiecy

EncorePro HW291N, EncorePro HW301N – 36 miesiecy

   

Plantronics

Firma KONTEL jest jedynym w Polsce Centrum Serwisowym upoważnionym przez producenta słuchawek Plantronics do wykonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

Wszelkie uwagi i zapytania dotyczšce naprawy produktów firmy Plantronics prosimy zgłaszać telefonicznie pod warszawskim numerem 0-22 646 76 76 lub emailem na adres rma@plantronics.net.pl

PLEXTOR                               
- nagrywarki     12 m-cy AMICO.com.pl
PLUSTEK                        24 m-ce       serwis producenta
POWERCOLOR     24 m-ce AMICO.com.pl
PRETEC                                 
- karty pamięci     life time AMICO.com.pl
- czytniki i-tec     24 m-ce AMICO.com.pl
- pamięci USB     24 m-ce AMICO.com.pl
RICOH        
- wszystkie produkty 12 m-cy     serwis producenta
RIM        
Telefony komórkowe BlackBerry (21)     24 m-ce  
SAMSONITE (36)                   
- torby miękkie 24 m-ce     serwis producenta
- torby sztywne-twarde 36 m-cy     serwis producenta
SAMSUNG (47)                           
- dyski twarde     36 m-cy AMICO.com.pl
- urządzenia (monitory, drukarki, aparaty, telefony, odtwarzacze mp3, itd...) 6, 12, 24 lub 36 m-cy     serwis producenta
- notebooki 24 m-ce     serwis producenta
- napędy FDD, głośœniki, myszy, klawiatury     24 m-ce AMICO.com.pl
- napędy CD-ROM, CD-RW, DVD 24 m-ce     serwis producenta
- kamery     12 m-cy AMICO.com.pl
- pamięci     Life time AMICO.com.pl
- materiały eksploatacyjne 6 m-cy     serwis producenta
- Samsung Telewizory Hotelowe 24m-ce     serwis producenta
- Samsung Monitory LFT 36m-cy     serwis producenta
- Samsung Claud Display 36m-cy     serwis producenta
SAMTRON                              
- monitory LCD 36 m-cy     serwis producenta
- pozostałe 24 m-ce       serwis producenta
SANDISK                             60 m-cy AMICO.com.pl
SANSUN                                 
SAPIDO 24 m-ce     Wszystkie sprawy reklamacyjne należy zgłaszać do firmy Sunnyline Computer Products Poland Sp. z o.o. Ul. Graniczna 58B 62-081 PrzeŸmierowo Tel.: 61 650 75 58 Faks: 61 814 18 70
Infolinia: 0 801 000 375 (linia ulgowa wg taryfy lokalnego operatora) e-mail: serwis@sunnyline.com.pl
- player MP3     24 m-ce AMICO.com.pl
SEAGATE                               
- dyski IDE     36 m-cy AMICO.com.pl
- dyski IDE z 8 MB Cache     36 m-cy AMICO.com.pl
- dyski S-ATA     36 m-cy AMICO.com.pl
- dyski SCSI     60 m-cy AMICO.com.pl
- dyski zewnętrzne     60 m-cy AMICO.com.pl
SMC (46)        
- przełšczniki zarzšdzalne (wymóg rejestracji)     life time AMICO.com.pl
- pozostałe urządzenia     60 m-cy AMICO.com.pl
SONY (23)                              
- akcesoria do aparatów i kamer 12 m-cy       serwis producenta
- akcesoria do Playstation 12 m-cy     serwis producenta
- akumulatory brak rękojmi      
- dyktafon cyfrowy 12 m-cy     serwis producenta
- lampy do projektorów 3 m-ce     serwis producenta
- nagrywarka CD-RW     24 m-ce AMICO.com.pl
- napęd FDD     12 m-cy AMICO.com.pl
- streamery DDS 24 m-ce     serwis producenta
- streamery AIT 36 m-cy     serwis producenta
- monitory 36 m-cy       serwis producenta
- projektory 12 m-cy     serwis producenta
- pamięci flash oraz USB     24 m-ce AMICO.com.pl
- nośniki CD, DVD     24 m-ce AMICO.com.pl
- taœmy do streamerów     24 m-ce AMICO.com.pl
- dyski magnetooptyczne     24 m-ce AMICO.com.pl
SONY VAIO (49) 24 m-ce     serwis producenta
SWISSBIT        
- karty pamięci     60 m-cy AMICO.com.pl
- pamięci USB     24 m-ce AMICO.com.pl
- moduły pamięci DDR i DDR2     24 m-ce AMICO.com.pl
SYMANTEC                            
- hardware 12 m-cy     serwis producenta
TANDBERG DATA  (13)             
- streamery seria SLR5 do SLR100 36 m-cy     serwis producenta
- streamery DLT VS80, DLT, SDLT 36 m-cy     serwis producenta
- materiały eksploatacyjne     3 m-ce AMICO.com.pl
- autoleader DLT, SLR,SDLT 36 m-cy       serwis producenta
- Library SLR 24 m-ce     serwis producenta
TARGUS                                
- torby     life time AMICO.com.pl
- akcesoria     24 m-ce AMICO.com.pl
THOMSON     24 m-ce STRONG Service Center Polska c/o RAGZ Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 143 93-423 ŁÓD HOTLINE: 801 702 017
TOMTOM                              
- urządzenia do nawigacji 24 m-ce     serwis producenta
- BlackBerry 24 m-ce     serwis producenta
TOSHIBA (41)                       
notebooki:        
- Portege R400 24 m-ce     serwis producenta
- Portege R500 24 m-ce     serwis producenta
- Portege M400 24 m-ce     serwis producenta
- Tecra A8  24 m-ce     serwis producenta
- Tecra A9  24 m-ce     serwis producenta

- Tecra M9

24 m-ce     serwis producenta
- Tecra S5 24 m-ce     serwis producenta
- Satellite L40 24 m-ce     serwis producenta
- Satellite A200 24 m-ce     serwis producenta
- Satellite A210 24 m-ce     serwis producenta
- Satellite P200 24 m-ce     serwis producenta
- Satellite U300 24 m-ce     serwis producenta
- Satellite X200 24 m-ce     serwis producenta
- Satellite Pro A120 24 m-ce     serwis producenta
- Satellite Pro A200 24 m-ce     serwis producenta
- Satellite Pro U300 24 m-ce     serwis producenta
- Qosmio G30 24 m-ce     serwis producenta
- Qosmio Q40 24 m-ce     serwis producenta
- projektory 36 m-cy     serwis producenta
- opcje i akcesoria notebookowe 12 m-cy     serwis producenta
- lampy 3 m-ce     serwis producenta
- baterie 12 m-cy     serwis producenta
- monitory     36 m-cy AMICO.com.pl 
torby:        
- z technologiš Easy Guard 60 m-cy     serwis producenta
- pozostałe 12 m-cy     serwis producenta
- kamery     12 m-cy AMICO.com.pl
- dyski 12 m-cy     serwis producenta
TRACER                                      
Megabajt zobowišzuje się udzielić 36 miesięcznej gwarancji na obudowy i zasilacze marki Tracer, 5 letniej gwarancji na torby i etui marki Tracer, oraz 24 miesišce na pozostałe produkty marki Tracer, liczonej od daty zakupu przez klienta Tech Daty, na wszystkie dostarczane przez siebie dla Tech daty towary        
- głoœniki komputerowe     12 m-cy AMICO.com.pl
- myszki     12 m-cy AMICO.com.pl
- zasilacze bez PFC     12 m-cy  AMICO.com.pl
- zasilacze z PFC     24 m-ce AMICO.com.pl
- obudowy linii 400 Prescott     36 m-cy AMICO.com.pl
- pozostałe obudowy     24 m-ce AMICO.com.pl
TRANSCEND        
- Karty SD     life time AMICO.com.pl
- Karty multimedialne     life time AMICO.com.pl
- Karty CompactFlash (kategoria komercyjna)     life time AMICO.com.pl
- Moduły pamięci     life time AMICO.com.pl
- Pamięci JetFlash USB (z wyłšczeniem  JetFlash 220)     life time AMICO.com.pl
- Cyfrowe ramki fotograficzne     24 m-ce AMICO.com.pl
- Cyfrowe odtwarzacze muzyki     24 m-ce AMICO.com.pl
- Przenoœnie twarde dyski StoreJet     24 m-ce AMICO.com.pl
- Czytniki kart     24 m-ce AMICO.com.pl
- Dyski SSD i Moduły Flash     24 m-ce AMICO.com.pl
- JetFlash USB 220     24 m-ce AMICO.com.pl
TREKSTOR     24 m-ce AMICO.com.pl
TRUST                             24 m-ce AMICO.com.pl
TWINHEAD                          
- notebooki 24 m-ce     serwis producenta
VIEWSONIC                   36 m-cy     serwis producenta
WESTERN DIGITAL        
- dyski wewnętrzne       serwis producenta
- dyski zewnętrzne       serwis producenta
- dyski serwerowe       serwis producenta
- dyski SSD       serwis producenta

WILK Elektronik           

       
- moduły rozszerzenia pamięci     limited life time (6, 17) AMICO.com.pl
WHITENERGY (30)        
- baterie do notebooków     12 m-cy  AMICO.com.pl
XELO                                   24 m-ce AMICO.com.pl
XEROX (33)  (13)                  
- drukarki Phaser (z wyjštkiem Phaser 7750) 24 m-ce     serwis producenta
- drukarka Phaser 7750 12 m-cy     serwis producenta
- urządzenia wielofunkcyjne 24 m-ce     serwis producenta
- materiały eksploatacyjne     3 m-ce AMICO.com.pl
- monitory 36 m-cy     serwis producenta
- skanery     24 m-ce AMICO.com.pl
 ZOTAC     24 m-ce AMICO.com.pl
ZYXEL (39)                            24 lub 36 m-cy     serwis producenta
OPROGRAMOWANIE (z wyjatkiem Microsoft)            
- nośniki     3 m-ce AMICO.com.pl
        ver. 22/07/2010Newsletter

Chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach i promocjach? Zostaw dane i odbierz rabat 5% na pierwsze zakupy!

Imię Email
Dobrowolnie wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na adres e-mail przez AMICO.com.pl Sp. z o.o. z siedizbą w Pińczowie, ul. 1 Maja 12/22, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świdczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Adres email ani inne dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych e-mail może być w każdej chwili cofnięta.
Dowiedz się więcej
Newspaper Message YouTube