lub połącz z Google

Blog - dla Ciebie!

Supermarket

Zoologiczne

Moda

Elektronika

Biuro i Szkola

Uroda i zdrowie

Dom i ogród

Dziecko

Kultura i rozrywka

Motoryzacja

Sport

Odpowiedzialność gwaranta
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji (umowy zawarte od 25.12.2014 r.)

Gwarancja została uregulowana w art. 577 - 581 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

 

Udzielenie gwarancji jest dobrowolne, a zakres obowiązków gwaranta i uprawnień konsumenta może być swobodnie ustalony w gwarancji. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na naprawie, wymianie, zwrocie zapłaconej ceny lub zapewnieniu innych świadczeń.

 

Jeżeli gwarancja została udzielona co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

 

Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

 

Oświadczenie gwarancyjne powinno być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, a jeżeli rzecz jest wprowadzana do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, musi być sporządzona w języku polskim. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

Dokument gwarancyjny powinien być wydany w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku.

 

Konsument powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

 

Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.

 

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

 

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji (umowy zawarte do 24.12.2014 r.)

Gwarancja została uregulowana w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późń. zm.). Zakres tej regulacji jest jednak bardzo ogólnikowy i zawarty tylko w jednym przepisie. W ten sposób ustawodawca pozostawił przedsiębiorcom znaczną swobodę co do określenia warunków gwarancji, a tym samym określenia uprawnień konsumenta i obowiązków gwaranta. Ich treść zamieszczona jest w dokumencie gwarancyjnym.

 

Udzielenie gwarancji jest dobrowolne. W praktyce gwarancja udzielana jest tylko na niektóre produkty, takie jak samochody, motocykle, rowery, sprzęt komputerowy, lodówki, zmywarki, pralki, czasami meble, zegarki lub sprzęt turystyczny. Zwykle gwarancja nie występuje przy sprzedaży środków spożywczych, obuwia, odzieży, książek, płyt z muzyką lub grami komputerowymi.

 

Gwarancja jest udzielana przez gwaranta. Najczęściej jest nim producent lub importer, a rzadziej sprzedawca. Swoje obowiązki gwarancyjne wykonuje zwykle przez sieć serwisową.

 

Gwarancja powinna określać nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej.

 

W przypadku gwarancji o sposobie usunięcia usterki decyduje gwarant, chyba że z gwarancji wynika co innego. Zdarza się, że po kilku nieudanych naprawach przewidziane jest prawo do żądania wymiany rzeczy. Przepisy nie określają również terminu naprawiania lub wymieniania rzeczy, ani nie przewidują konsekwencji dokonywania naprawy albo wymiany nadmiernie długo.

 

Sytuacja prawna konsumenta korzystającego z gwarancji jest zwykle słabsza niż konsumenta dochodzącego praw od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

 

Korzystanie z gwarancji nie wyłącza, ani nie ogranicza możliwości dochodzenia roszczeń od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

 Newsletter

Chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach i promocjach? Zostaw dane i odbierz rabat 5% na pierwsze zakupy!

Imię Email
Dobrowolnie wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na adres e-mail przez AMICO.com.pl Sp. z o.o. z siedizbą w Pińczowie, ul. 1 Maja 12/22, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świdczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Adres email ani inne dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych e-mail może być w każdej chwili cofnięta.
Dowiedz się więcej
Newspaper Message YouTube